การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับรูปเล่ม)
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
เอกสารแนบ 2 คำชี้แจง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2561
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
เอกสารแนบ 5 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 6 รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี
เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ช่องทางการรับเรื่อง

ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 79/349, 350 ชั้นที 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-213-2999 , 0845591788
โทรสาร: 02-213-2533
Email: solossaya.k@sonic.co.th
Website: www.sonic.co.th

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ส่งคำถามและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท