รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
ร้อยละ จำนวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
ร้อยละ จำนวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวโฆษิอาภานันท์
1.1 นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ 311.92 77.98 311.92 56.71 311.92 53.78
1.2 นางสุภาพร สุรพันธ์วรเวช 10.14 2.54 10.14 1.84 10.14 1.75
1.3 นายกายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 10.14 2.54 10.14 1.84 10.14 1.75
1.4 นายอิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 10.14 2.54 10.14 1.84 10.14 1.75
2. นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย 23.54 5.88 23.54 4.28 23.54 4.06
3. เด็กชายฮิโรคาวา เรอิ 2.86 0.71 2.86 0.52 2.86 0.49
4. นางสุลัย นิลแวว 9.42 2.35 9.42 1.71 9.42 1.62
5. นายปฎิภาณ เปล่งฉวี 5.71 1.43 5.71 1.04 5.71 0.99
6. นางสาวจินดา แง้เจริญกุล 2.86 0.71 2.86 0.52 2.86 0.49
7. นายเกียรติชัย สุริยวรวงศ์ 7.55 1.89 7.55 1.37 7.55 1.30
8. นางยุพาวดี กีรติเพียรเลิศ 5.71 1.43 5.71 1.04 5.71 0.99
รวมก่อนเสนอขาย 400.00 100.00 400.00 72.73 400.00 68.97
9. ประชาชนทั่วไป 0.00 0.00 150.00 27.27 150.00 25.86
10. พนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 5.17
รวมหลังเสนอขาย 400.00 100.00 550.00 100.00 580.00 100.00