รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2562 ประเภท : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ 311,922,857 56.71
2. นายรนัท เลียวเลิศสกุุลชัย 23,538,857 4.28
3. นายอิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 16,142,857 2.94
4. นายกายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 15,142,857 2.75
5. นางสุภาพร สุรพันธ์วรเเวช 10,142,857 1.84
6. นางสุลัย นิลแวว 7,536,000 1.37
7. นายเกียรติชัย สุริยวรวงศ์ 7,050,857 1.28
8. นายสิทธิโชค แซ่ตั้ง 5,836,900 1.06
9. นายปฏิภาณ เปล่งฉวี 5,714,286 1.04
10. นางยุพาวดี กีรติเพียรเลิศ 4,278,986 0.78
11. นายธเนศ เพ็ชร์กุล 4,250,000 0.77
12. นายทัศนัย หอสิมะสถาพร 3,774,000 0.69
13. นางสมศรี โอสถศิลป์ 3,701,600 0.67
14. นางสิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ 3,016,100 0.55
15. นายวิทยา โอสถศิลป์ 3,001,300 0.55
16. ด.ช.เรอิ ฮิโรคาวา 2,857,143 0.52