รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/11/2561 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ 311,922,857 56.71
2. นายรนัท เลียวเลิศสกุุลชัย 23,538,857 4.28
3. นายอิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 16,142,857 2.94
4. นายกายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 15,142,857 2.75
5. นางสุภาพร สุรพันธ์วรเเวช 10,142,857 1.84
6. นางสุลัย นิลแวว 7,536,000 1.37
7. นายเกียรติชัย สุริยวรวงศ์ 7,150,857 1.30
8. นายปฏิภาณ เปล่งฉวี 5,714,286 1.04
9. นางสิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ 4,900,000 0.89
10. นางยุพาวดี กีรติเพียรเลิศ 4,278,986 0.78