ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: SONIC

ราคาล่าสุด

1.31

เปลี่ยนแปลง

-

% เปลี่ยนแปลง

-

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

23 เมษายน 2562

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

+ เพิ่มในปฏิทิน

รายได้จากการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

ในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2560

188.11

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 4/2018

ดาวน์โหลด