ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: SONIC

ราคาล่าสุด

1.58

เปลี่ยนแปลง

-0.26

% เปลี่ยนแปลง

-14.13

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

รายได้จากการขายและการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

ในปี 2560 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2559

119.45

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด