ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทภาษาไทย: บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ: Sonic Interfreight Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัทที่: 0107560000427
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 79/349-350 ชั้น 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-213-2999
โทรสาร: 02-213-2533
เว็บไซต์ (Website): www.sonic.co.th
ทุนจดทะเบียน: 290,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 200,000,000 บาท
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ: 0.50 บาท