ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: SONIC

ราคาล่าสุด

1.26

เปลี่ยนแปลง

+0.01

% เปลี่ยนแปลง

0.80

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

Coming soon

รายได้จากการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

ในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2560

188.11

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2019

ดาวน์โหลด